O Archiwum

Prawa autorskie / Copyright

O ile nie zostało to inaczej zaznaczone – dozwolone jest kopiowanie i udostępnianie zbiorów prezentowanych na stronach naszego Archiwum, pod warunkiem podania źródła – Archiwum Lambdy Warszawa.

Unless otherwise stated – it is allowed to copy and share the collections presented on the pages of our Archive, provided that the source is given – Lambda Warszawa Archive.