Biuletyn / Etap

Kolekcja składa się ze wszystkich numerów wydawanego w latach 1983-1987 “Biuletynu” (od numeru 3/1986 pod nazwą “Etap”).

Jego wydawcą / autorem był mieszkający już wówczas w Wiedniu Andrzej Selerowicz, angażujący się w działania na rzecz Polski i innych krajów “demokracji ludowej”.
Pismo początkowo mieściło się na niecałych dwóch stronach kartki formatu A4. Pisane było na maszynie, kopiowane, wkładane w koperty i wysyłane pocztą do Polski, do zaprzyjaźnionych osób. Selerowicz często wysyłał te listy z Budapesztu – wychodząc z założenia, iż list wysyłany z jednego kraju socjalistycznego do drugiego kraju socjalistycznego będą łagodniej traktowane przez komunistyczną cezurę.
W 1986 roku (numer 3/1986) “Biuletyn” zmienił nazwę na “Etap” – by wspomóc działania wrocławskiej grupy gejowsko-lesbijskiej o tej samej nazwie. Ukazało się łącznie 18 numerów pisma – ostatni w 1987 roku.

Uwaga – numer trzeci pisma nigdy się nie ukazał! Po numerze drugim został wydany numer czwarty.

“Biuletyn” / “Bulletin”,  1983-1987
Its publisher/author was Andrzej Selerowicz, who was already living in Vienna and involved in activities for Poland and other “people’s democracy” countries. Initially, the magazine fit on less than two sides of an A4 sheet of paper. It was typed, copied, put in envelopes and sent by post to Poland, to friends.
Selerowicz often sent these letters from Budapest – assuming that a letter sent from one socialist country to another socialist country would be treated more leniently by the communist authorities.
In 1986 (number 3/1986) the magazine changed its name to “Etap” – to support the activities of the Wrocław gay and lesbian group of the same name. A total of 18 issues of the magazine were published – the last one in 1987.